Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělská statistika

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její harmonickou součástí. Zabezpečovala základní informace z oblasti zemědělské výroby. Do zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž hlavní činností je rostlinná a živočišná výroba. V souladu s legislativou Evropské unie zharmonizoval Český statistický úřad od roku 2002 způsob zjišťování dat za zemědělství. Údaje jsou zjišťovány převážně výběrovým způsobem. Vybraný soubor respondentů vychází z aktualizovaného stavu Registru farmářů a zjištěné výsledky jsou dopočítány pomocí matematicko-statistických metod. Celoplošné zemědělské sčítání podchycující veškeré hospodařící zemědělské subjekty probíhá v delších časových intervalech ( 1 za 10 let) v rámci prováděných Agrocenzů. Veškeré údaje jsou sledovány pouze za zemědělský sektor bez domácích hospodářství obyvatelstva. Získaná data jsou zpřesňována formou strukturálních šetření, které proběhly v roce 2003, 2005 a 2007, 2010. V roce 2013 proběhlo šetření zemědělkých subjektů Agrocenzus 2013.

Publikace s výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete na internetových stránkách ČSÚ.

Pro všechna družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a ostatní právnické osoby (existují různé množstevní limity) existuje dle zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. povinnost vyplňovat pro ČSÚ výkazy, které jsou vždy v listopadu zveřejněny ve Sbírce zákonů v Programu statistických zjišťování pro následující rok. Totéž platí i pro menší procento samostatně hospodařících rolníků.

Sledováním počtu pracovníků, finančních a jiných ukazatelů v zemědělství, které jsou shodné s ukazateli v jiných odvětvích, se zabývá odbor gesčního zpracování ČSÚ v Českých Budějovicích (tel. 386 718 111).

Informace z výkazů jsou využívány pro analýzy surovinového zajištění výroby masa, ostatních vybraných živočišných a rostlinných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu, k bilančním a analytickým účelům v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.

Tazatelé jsou odborně a metodicky řízeni prostřednictvím krajského garanta, na kterého se můžete obrátit se svými případnými dotazy.


KRAJSKÝ GARANT ZEMĚDĚLSTVÍ
Ing. Jitka Kaňuková
tel. 495 762 325
E-mail:
jitka.kanukova@csu.gov.cz