Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Životní podmínky 2012 - předběžné výsledky

11. ledna 2013

Za rok 2011 rostly příjmy domácností v České republice v průměru jen mírně, avšak rychleji než v roce 2010. Potvrzují to předběžné výsledky šetření Českého statistického úřadu Životní podmínky 2012.

V roce 2011 dosáhl v průměrné domácnosti úhrnný hrubý peněžní příjem na osobu (počítaný z celkového příjmu domácnosti) 171,5 tis. Kč. Čistý roční peněžní příjem na osobu pak činil 147,8 tis. Kč.
Meziroční přírůstek hrubého příjmu byl o něco vyšší než přírůstek příjmu čistého, a to v důsledku mírného posílení podílu pracovních příjmů a zároveň díky uplatnění tzv. povodňové daně, která o 100 Kč měsíčně snížila slevu na poplatníka, čímž se nepatrně zvýšila daňová zátěž.

Z hlediska ekonomického postavení osoby v čele domácnosti vzrostly mezi roky 2010 a 2011 příjmy všech sledovaných skupin domácností, tedy jak důchodců, tak zaměstnanců, samostatně činných i nezaměstnaných. Nejvyššího čistého peněžního příjmu v přepočtu na osobu dosáhly domácnosti zaměstnanců s vyšším vzděláním (176,1 tis. Kč). Vyšší než průměrný příjem měly také domácnosti samostatně činných (161,3 tis. Kč).

Růst počtu osob ohrožených chudobou, započatý v roce 2010, se v roce 2012 zastavil. S ohledem na přesnost výsledků výběrového šetření lze konstatovat, že míra příjmové chudoby zůstala na prakticky stejné úrovni jako v předchozím roce.

Míra ohrožení příjmovou chudobou se počítá jako podíl osob žijících v domácnostech s příjmem nižším než 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácnosti, kterým se vymezuje hranice chudoby (podle předběžných výsledků šetření Životní podmínky 2012 byla stanovena na 116,3 tis. Kč). Chudobou tak bylo v ČR podle této definice v roce 2012 ohroženo 1 011,0 tis. obyvatel, tj. 9,72 % všech osob.

Zatímco indikátor příjmové chudoby nevykazoval růst počtu osob ohrožených chudobou, podíl domácností s absolutně nejnižšími příjmy, tedy těch, které hospodařily s příjmy pod hranicí životního minima, mírně vzrostl, a to o 6,3 tis. domácností, na 3,8 % z jejich celkového počtu. Tyto domácnosti průměrně hospodařily s příjmem 48,0 tis. Kč čistého na osobu na rok.

Celková míra materiální deprivace, vyjadřující podíl osob, které trpí určitým materiálním nedostatkem (nemohou si dovolit některé věci, služby či požitky), oproti předcházejícímu roku podle předběžných údajů mírně vzrostla.

Podíl jednotlivců žijících v domácnostech, kterým chyběly čtyři a více položek ze sledovaných devíti (domácnost respondenta měla problém s placením nájemného nebo s uhrazením splátky hypotéky či jiné půjčky, nemohla si dovolit zaplatit dovolenou, jíst obden maso, dostatečně vytápět byt, zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tisíc korun, z finančních důvodů nevlastnila pračku, barevný televizor, telefon, automobil), vzrostl na 6,5 %.

Přestože příjmy domácností se oproti minulému roku mírně zvýšily, subjektivně svou situaci domácnosti vnímaly hůře než v předchozím roce, čemuž odpovídá i výše zmíněný nárůst míry materiální deprivace.

Celkem o 3,2 p. b. vzrostl podíl domácností uvádějících, že se svými příjmy vycházely s obtížemi nebo s velkými obtížemi (31,1 % domácností). Vzrostl i podíl domácností uvádějících, že si nemohou dovolit zaplatit některý ze sledovaných výdajů. Alespoň týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti si tak nemohlo dovolit 43,7 % domácností, zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 300 Kč 43,5 % domácností. Zároveň více domácností uvádělo, že náklady na bydlení jsou pro ně velkou zátěží (celkem 28,3 %, tj. o 1,5 % více než v roce 2011).

Šetření EU-SILC Český statistický úřad uskutečnil v období od 25. února do 13. května 2012 již osmý ročník šetření o příjmech a životních podmínkách českých domácností „Životní podmínky 2012“. Toto zjišťování jsou v rámci projektu EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) povinny zabezpečovat všechny členské státy Evropské unie. Jeho hlavním smyslem je získávat mezinárodně srovnatelná data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel jednotlivých evropských zemí. Je cenným zdrojem údajů o změnách ve struktuře domácností, o výši a skladbě jejich příjmu a vývoji populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Na národní úrovni jsou výsledky využívány jako podklad pro nastavení sociální politiky státu a pro analýzy jejího vlivu na životní podmínky českých domácností.

Otázky týkající se příjmů jsou v šetření zjišťovány vždy za předchozí kalendářní rok, v tomto případě tedy za rok 2011. Výsledky aktuálního šetření tak odráží sociální a ekonomickou situaci domácností v roce 2011 a dále v době dotazování, tedy na jaře 2012.

Publikace s definitivními výsledky šetření Životní podmínky 2012 bude dostupná podle katalogu produktů ČSÚ (http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) v červnu roku 2013.


Kontakt:
RNDr. Jaromír Kalmus
oddělení sociálních šetření ČSÚ
Tel.: 274 052 795
E-mail: jaromir.kalmus@csu.gov.cz