Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

ČSÚ vydává Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005


11. 12. 2006

ČSÚ vydává Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005


Po bezmála třiceti letech vydává Český statistický úřad Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005. Vydáním tohoto díla ČSÚ po třiceti letech navazuje na Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 - 1970 vydaný Federálním statistickým úřadem v roce 1978. Historický lexikon obcí zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na území ČR v členění podle krajů, okresů, obcí a jejich částí podle uspořádání k 1. lednu 2005. Je rozdělen do dvou svazků.

Historický lexikon obcí zahrnuje informace od roku 1869. V tomto roce se uskutečnilo první moderní sčítání lidu a začíná jím nové období populačních cenzů na našem území. Sčítání bylo tehdy provedeno podle zásad stanovených mezinárodními kongresy, z nichž vycházejí do určité míry populační censy u nás i ve světě i v současnosti. V této době již také bylo do značné míry ustáleno nové územní rozdělení země započaté v roce 1850

Těžištěm prvního svazku Historického lexikonu je tabulková část obsahující mj. počet obyvatel a domů zjištěný během jednotlivých sčítání lidu prováděných zpravidla v desetiletých intervalech od roku 1869 do roku 2001, a to za 6 248 obcí a 11 475 jejich částí. Současně je tato část doplněna informací o prvé historické zmínce za každou obec, resp. část obce a údajem o výměře obce v hektarech. Tyto informace poskytují přehled o vývoji osídlení v jednotlivých obcích a jejich částech v posledních téměř 140 letech.

Druhý svazek zachycuje v obsáhlém rejstříku vývoj názvů veškerých obcí a částí obcí, které se na území dnešní České republiky vyskytly od roku 1869 do roku 2005 a byly zaznamenány v použitých pramenech včetně jejich příslušnosti k vyšším územně-správním celkům v jednotlivých obdobích. Celkem je v textové části uvedeno v abecedním pořadí 28 853 hesel pro 18 880 sídelních jednotek. Seznam názvů zahrnuje i pojmenování dávno zaniklá, či dnes již nepoužívaná, dobu vzniku nebo zániku samostatné územní jednotky, změny jejího názvu, současnou existenci.
Historický lexikon je obohacen nejen podrobným přehledem historických pramenů, ale i mnoha doprovodnými statěmi a přehledy, např. o vývoji územní organizace veřejné správy od poloviny 19. století do roku 2005, či přehledem o historických městech na území České republiky (nejstaršími doloženými městy na našem území jsou Cheb - rok 1204, Bruntál - rok 1213 a Uničov - rok 1213).

Zajímavé údaje přinášejí seznamy 50 největších měst z každého sčítání lidu, počínaje rokem 1869. Čtenář se např. dozví, že Ústí nad Labem bylo v roce 1869 až 16. největším městem a mělo pouze 10 933 obyvatel (více obyvatel v tomto roce měla města jako Šternberk, Cheb, Kutná Hora nebo Varnsdorf), nebo že čtvrtým největším městem v roce 1900 byl Žižkov s 59 236 obyvateli (na pátém místě v tomto roce byly Královské Vinohrady, na šestém Smíchov).

Historický lexikon představuje zatím nejúplnější a relativně nejspolehlivější informační zdroj o historickém vývoji osídlení našeho území mezi lety 1869 - 2005. Stane se významným novým pramenem poznání a informací pro pracovníky státní správy a samosprávy, obecní kronikáře, vědecké instituce i pro širokou veřejnost.

Retrospektivní lexikon obcí je výsledkem téměř desetileté složité statistické, archivářské a vědecko-výzkumné práce s významným přispěním nejrůznějších institucí a pracovišť. Ke vzniku a vydání Historického lexikonu obcí České republiky 1869 - 2005, jehož iniciátorkou byla Ing. Jiřina Růžková, CSc., svým mimořádným podílem přispěli zejména Ing. Vladimír Balcar, který je i autorem unikátní územně-historické databáze, dále Mgr. Radek Havel, Josef Křídlo, Mgr. Robert Šanda a Ing. Josef Škrabal. Na tvorbě lexikonu spolupracovala i celá řada odbnorníků z regionálních pracovišť ČSÚ. Významná byla i pomoc archivářů.

Zvláštní poděkování patří řediteli Státního okresního archivu v Jičíně PhDr. Jindřichu Franckovi, řediteli Zemského archivu v Opavě PhDr. Karlu Müllerovi, pracovníkům Národního archivu v Praze, Archivu města Ostravy, Národní knihovny České republiky v Praze a pracovníkům Ústřední knihovny Slezského zemského muzea v Opavě za spolupráci a vstřícnost při poskytnutí statistických lexikonů a mnohých dalších pramenů.

Dvousvazkový lexikon je k dispozici v prodejnách ČSÚ v pražském ústředí a krajských pracovištích a ve vybraných knihkupectvích. ČSÚ počítá i s jeho zveřejněním na svých internernetových stránkách www.czso.cz.

Tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ
Kontaktní osoba: ing. Jiřina Růžková, CSc., tel.: 274 052 984 mail: jirina.ruzkova@csu.gov.cz