Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

ČSÚ a územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. ČSÚ poskytuje pro ÚAP aktualizovaná statistická data, vymezená v příloze č. 1 Vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Novelizací vyhlášky byly některé ukazatele doplněny a některé ukazatele zrušeny. Předepsané ukazatele ČSÚ pravidelně doplňuje dalšími disponibilními ukazateli, které se sledovanými jevy souvisí. Přehled sledovaných ukazatelů v návaznosti na stanovené jevy, včetně změn mezi vyhláškou č. 500/2006 Sb. a vyhláškou 13/2018 Sb. najdete v níže uvedeném souboru.

Podle Zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 19. ledna 2020 a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020 došlo s účinností od 1. ledna 2021 k přesunu některých obcí mezi okresy a správními obvody ORP. S účinností od 1. ledna 2023 došlo k přesunu obce Přemyslovice ze správního obvodu ORP Prostějov do správního obvodu ORP Konice. Bližší informace jsou uvedeny v Přílohách v souboru Přehled územních změn.

Kromě odkazů do Veřejné databáze ČSÚ nabízí analytikům k přímému využití data za všechny obce a příslušné referenční údaje za vyšší územní celky (SO ORP, kraje) ve formátu XLS. Metodika ukazatelů je popsána v souboru Jevy a ukazatele. Pro další informace se prosím obracejte na informační služby krajských správ nebo ústředí ČSÚ.